งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง(โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำลูกบัวประจำปีงบประมาณ2562)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง(โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำลูกบัวประจำปีงบประมาณ2562)

Link ที่น่าสนใจ

นายสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

คลังเก็บ

หมวดหมู่