พ.ร.บ./พ.ร.ก

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
Download File

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
Download File

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
Download File

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
Download File

พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
Download File

พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
Download File

พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518
Download File

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
Download File

พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2542
Download File

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
Download File

พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ. 2535
Download File

พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520
Download File

พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
Download File

พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547
Download File

พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542
Download File

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
Download File

พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
Download File

พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558
Download File

พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522
Download File

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
Download File

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง(ฉบับที่ 2)
Download File

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
Download File

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Download File

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
Download File

Link ที่น่าสนใจ