การยื่นแบบและชำระภาษี ของเทศบาลตำบลสามง่าม

เทศบาลตำบลสามง่าม มีหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ซึ่งตามหน้าที่ดังกล่าว  ได้มีกฎหมายกำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่จัดเก็บภาษี และให้รายได้ที่ได้รับจากการเก็บภาษีเป็นรายได้ของเทศบาลและให้นำเงินรายได้ ที่ได้รับนั้นไปใช้ในการบริหารท้องถิ่นภาษีที่เทศบาลมีหน้าที่ในการเรียกเก็บได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

*****     อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัย ขอทราบรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลสามง่ามหรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3431-0200 และ 0-3438-1129 ต่อ 107  งานพัฒนารายได้  ในวันและเวลาราชการ

Link ที่น่าสนใจ