คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงาน
 • คู่มือการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
 • คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
 • คู่มือการใช้งาน โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000 และ LTAX GIS)
 • คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 • คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือการใช้งานสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือการบันทึก e-GP
 • คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง
 • คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด เพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข
 • คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
 • คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
 • คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
 • คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Cooperation Manual)
 • คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ
 • คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 • คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
 • คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.
 • คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 • คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
 • คู่มือหลักสูตรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งานทารกและเด็กก่อนวัยเรียนเติบโต สมวัย ฉลาด แข็งแรง)
 • Link ที่น่าสนใจ