มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
 • มาตรฐานการควบคุมอาคาร
 • มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
 • มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 • มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
 • มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
 • มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 • มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 • มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
 • มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
 • มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 • มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน
 • มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 • มาตรฐานการวางผังเมือง
 • มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
 • มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
 • มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
 • มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
 • มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 • มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
 • มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
 • มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
 • มาตรฐานทางระบายน้ำ
 • มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน
 • มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
 • มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
 • มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
 • มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชมชน
 • มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
 • มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
 • มาตรฐานสะพาน
 • มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
 • มาตรฐานหอกระจายข่าว
 • มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
 • มาตรฐานหอพัก
 • มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
 • มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
 • มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 • มาตรฐานตลาด
 • สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.
 • Link ที่น่าสนใจ