บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ

ปี 2561

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
Download File

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
Download File

ปี 2560

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download File

ปี 2559

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับเดือนสิงหาคม
Download File

ปรับปรุงรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับเดือนสิงหาคม
Download File

ปี 2558

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับเดือนมีนาคม
Download File

ปรับปรุงรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับเดือนกันยายน (เพิ่มเติม)
Download File

ปี 2557

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับเดือนมีนาคม
Download File

ปี 2556

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์
Download File

ปี 2555

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์
Download File

ปี 2554

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับเดือนมีนาคม
Download File

ปี 2553

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฉบับเดือนมีนาคม
Download File

ปี 2552

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับเดือนเมษายน
Download File

ปี 2551

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ฉบับเดือนพฤษภาคม
Download File

ปี 2550

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ฉบับเดือนมิถุนายน
Download File

รวมปี 2550-2559

รวมราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550-2559
Download File

Link ที่น่าสนใจ