รายงานการประชุมสภา

[02-08-2560]ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
Download File

[27-07-2560]ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
Download File
และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 
Download File

[17-07-2560]ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
Download File

[13-07-2560]ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
Download File

[12-07-2560]ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
Download File

[26-09-2559]รายงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
Download File

[26-08-2559]รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
Download File

[17-08-2559]รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
Download File

Link ที่น่าสนใจ