แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
Download File

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download File

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download File

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
Download File

มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
Download File

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download File

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
Download File

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
Download File

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Download File

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)
Download File

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
Download File

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download File

Link ที่น่าสนใจ